Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również określają zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Biuro Techniczno Handlowe Schipolska Sp. z o. o. zwane dalej Schipolska.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Schipolska a jej kontrahentami, zwanymi dalej także „Kupującymi”.
3. Ogólne Warunki Sprzedaży podawane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do oferty lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej: www.schipolska.pl
4. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS, przyjmuje się że akceptując potwierdzenie zamówienia akceptuje Ogólne warunki zamówienia.

I OFERTY, KATALOGI

 

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Schipolska Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty.

II ZAMÓWIENIE

 

Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

  • nazwę, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego; Numer Identyfikacji Podatkowej NIP
  • powołanie się na ewentualną ofertę poprzez określenie co najmniej jej daty i numeru oraz osoby prowadzącej ofertę
  • określenie zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową określoną w ofercie
  • termin płatności, miejsce i warunki wydania towaru;
  • termin dostawy

III ZAWARCIE UMOWY

 

1. Strony zawierają umowę, na warunkach przewidzianych w ofercie Schipolska z chwilą przyjęcia przez Schipolska pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego. Schipolska potwierdza pisemnie przyjęcie zamówienia

IV DOSTAWY

 

§ 1 TERMIN DOSTAWY

1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
2. Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany przez Schipolska w pisemnym potwierdzeniu
zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanym przez Schipolska data dostawy nie jest wyraźnie określona,
oznacza to że wskazany termin jest traktowany przez strony jako przybliżony. Wszelkie zmiany dotyczące złożonego
zamówienia inicjowane przez Kupującego powinny zostać dokonane na piśmie i wystane faksem i listem poleconym na
adres Schipolska w terminie 24 godzin od dnia złożenia pierwotnego zamówienia – pod rygorem nieuwzględnienia ich
przez Schipolska Sp. z o.o.
3. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez Schipolska, jeśli przesyłka z towarami opuściła magazyn Schipolska
przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po
stronie Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru towaru, dokonane przed
upływem uzgodnionego terminu dostawy, uważane jest za dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.

§ 2 ROZKŁAD CIĘŻARU RYZYKA

1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego
korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje
w momencie wydania towaru Kupującemu przez przewoźnika. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istnienie różnicy pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym
w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia
do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i
zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.
Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:
a) jego rezygnację z przysługujących mu w stosunku do Schipolska z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru – w przypadku uszkodzeń towaru;
b) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynie Schipolska. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego.
3. Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy firmy kurierskiej lub przedstawiciela Schipolska. Wszystkie rozbieżności odnotowuje na piśmie.

§ 3 BRAK MOŻLIWOŚCI DOSTAWY (definitywny, czasowy lub częściowy)

Schipolska nie ponosi odpowiedzialności jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niej
niezależnych. Schipolska jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania kupującego o przyczynach opóźnienia lub
niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30
dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.
Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie
opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.

§ 4 BRAK ODBIORU TOWARU LUB ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU

1. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, spółce Schipolska przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu.
2. W przypadku umieszczenia towaru w magazynie Schipolska na skutek braku lub odmowy odbioru towaru przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Schipolska wynagrodzenia (składowego) w wysokości 10 (dziesięć ) złotych netto za każdy dzień przechowania.
3. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Schipolska przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru spółce Schipolska przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
4. Schipolska nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru zgodnie z umową. Zwrot zakupionego towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń Kupującego i Schipolska przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Kupującego.

V WARUNKI PŁATNOŚCI

 

§ 1CENA

1. Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dostawy lub
pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego.
2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Schipolska ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.
3. Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazyn Schipolska w Poznaniu.
4. Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży walut z Banku Millenium z dnia
wystawienia faktury.
5. Kupującemu nie służy wobec Schipolska prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego dowstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§ 2 TERMIN PŁATNOŚCI

Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami,
Schipolska umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. Schipolska zastrzega sobie prawo dostosowywania czasu
kredytu kupieckiego do sytuacji Kupującego. Ma ona także prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia
gwarancji lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów
płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

§ 3 OPÓŹNIENIE W TERMINIE PŁATNOŚCI

Jeżeli należność wynikająca z faktury nie zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie, Schipolska będzie uprawniona
do:
a) żądania zapłaty przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych,
b) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły
c) żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień.

VI ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU

 

1. Schipolska zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez
Kupującego. Zastrzeżenie to nie może w żaden sposób modyfikować przepisu punktu V. § 2 określającego rozkład
ryzyka. Kupujący ma obowiązek ubezpieczyć towar, którego zastrzeżenie dotyczy: od ognia i innych zdarzeń losowych.
2. W celu umożliwienia identyfikacji towaru Kupujący zobowiązuje się do nie usuwania charakterystycznych oznaczeń towaru przed całkowitą zapłatą ceny. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie dotyczy są zabronione.
3. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi Schipolska wydania towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na rzecz Schipolska kary umownej w wysokości 200% wartości towaru. Nie wyklucza to przy tym uprawnienia Schipolska do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżoną karę umowną – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

VII WARUNKI GWARANCJI

 

1. Schipolska udziela niniejszym Kupującemu gwarancji prawidłowego działania zakupionych przez niego od Schipolska
urządzeń.
2. Gwarancja na zakupione urządzenia obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury
Kupującemu.
3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego towaru pod kątem ewentualnych wad.
4. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru– najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru/ odbiorze towaru od spedycji,
b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu odbioru towaru od spedycji.
5. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o
rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
6. Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone Schipolska najpóźniej w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia odbioru towaru, wady ukryte w terminie 7 dni od chwili ich wykrycia, pod rygorem utraty
uprawnień z rękojmi.
7. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji
Schipolska. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta, w szczególności wynikający z konieczności przesłania towaru do producenta termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania sprzedanego towaru. W takim wypadku Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozpoznania roszczenia gwarancyjnego.
8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Schipolska może według swego uznania albo wymienić towar na
nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza
możliwość domagania się dalszych rekompensat.
9. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
10. Schipolska zobowiązuje się na podstawie udzielonej gwarancji do usunięcia wad fizycznych zakupionego urządzenia
bądź jego wymiany na nowe wolne od wad jeżeli wady te ujawnia się w okresie trwania gwarancji. Dla potwierdzenia uprawnień przysługujących Kupującemu z tytułu gwarancji jakości Schipolska wydaje Kupującemu Kartę Gwarancyjną.
11. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Schipolska wraz z
uszkodzonym urządzeniem:
a) Protokół reklamacyjny,
b) Kartę Gwarancyjną wraz z dowodem zakupu urządzenia,
c) Wypełniony druk Zgłoszenia Reklamacji,
d) Wypełnioną Kartę Naprawy urządzenia.
12. Wymiana zakupionego urządzenia na nowe wolne od wad nastąpi w przypadku stwierdzenia przez Schipolska wady urządzenia niemożliwej do usunięcia.
13. Schipolska nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
14. Schipolska nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
15. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z urządzeń, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji,
b) uszkodzenia urządzeń spowodowanego ich użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez nie stosowanie się do instrukcji obsługi,
c) uszkodzenia urządzeń spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
d) uszkodzeń sprzętu powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,
e) przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione,
16. Gwarancja obowiązuje Schipolska tylko wobec pierwszego Kupującego.
17. Schipolska ma prawo żądać dostarczenia wadliwie działającej części na koszt Kupującego.
18. Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji w stosunku do Schipolska z tytułu przestoju urządzeń dostarczonych przez Schipolska niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały.
19. Koszty dowozu urządzenia do Schipolska obciążają Kupującego.
20. W technicznych sprawach spornych zastosowanie mają normy producenta zakupionych urządzeń.
21. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
22. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Schipolska za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT

 

Schipolska nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez wyrób po jego odebraniu przez Zamawiającego.

IX CZĘŚCIOWA BEZSKUTECZNOŚĆ

 

W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Schipolska oraz
podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych
przez Schipolska Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Schipolska Sp. z o.o.
działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują przy tym wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr, 101 poz. 926 ).

XI SPRAWY SPORNE

 

Schipolska i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Schipolska.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS oraz umowy, do której stanowią one załącznik mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.