Utrzymanie Ruchu w przemyśle – najważniejsze zagadnienia

Przemysł nie jest w stanie funkcjonować bez jednostek utrzymania ruchu. To pracownicy utrzymania ruchu dbają o wysoką jakość gotowych wyrobów, a także na stałe usprawnianie pracy i wydajności przedsiębiorstwa. Jakie zadania wykonują pracownicy utrzymania ruchu?

Rola jednostki utrzymania ruchu w przemyśle

Działy utrzymania ruchu w przemyśle pełnią istotną rolę w przedsiębiorstwie. Ich codzienna praca ma na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym. Istotne jest, aby do utrzymania ruchu rekrutować osoby z doświadczeniem i wiedzą o maszynach, a także procesach produkcyjnych. Te elementy są niezbędne do prawidłowego prowadzenia utrzymania ruchu w przemyśle, a także stałego rozwoju przedsiębiorstwa i optymalizowania produkcji.

Sprawne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie składa się z trzech okresów.

1. Okres reaktywnego utrzymania ruchu

W momencie wystąpienia awarii bądź nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, dział utrzymania ruchu musi podjąć odpowiednie działania, które pozwolą sprawnie przywrócić cały proces. Do ich zadań może należeć: wymiana zużywalnej części (dział utrzymania ruchu powinien dbać o posiadanie w zakładzie części, które najczęściej ulegają zużyciu w maszynie, aby w razie awarii szybko naprawić usterkę – często na nowe części trzeba czekać kilka tygodni, a to może zdezorganizować pracę przedsiębiorstwa) lub wezwanie serwisu, który zdiagnozuje problem i pomoże w naprawie maszyny.

2. Okres prewencyjnego utrzymania ruchu

Na ten okres składają się wszelkie zapobiegawcze działania pracowników utrzymania ruchu. Są to przede wszystkim regularne konserwacje maszyny – proces ten znacząco wydłuża żywotność maszyny. Rolą pracowników działu utrzymania ruchu jest także planowanie przeglądów technicznych maszyn czy zakup części wymiennych do maszyn.

3. Okres prognostycznego utrzymania ruchu

Na tym etapie rolą działu utrzymania ruchu jest stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które znacząco poprawią wydajność zakładu. Na ich pracę składa się m.in. aktualizacja oprogramowania do maszyn czy wprowadzanie elementów usprawnienia maszyn, które przyczynią się m.in. do szybszej produkcji danego wyrobu przy utrzymaniu jego wysokiej jakości.

Każdy z tych okresów jest istotny, aby utrzymać sprawną pracę zakładu. Pominięcie któregoś z okresów może mieć niekorzystne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Brak poszukiwania nowoczesnych rozwiązań może wpłynąć na utratę przewagi konkurencyjnej i znaczący spadek wydajności pracy zakładu w dłużej perspektywie. Brak dbałości o cykliczne konserwacje czy serwisy maszyn może przyczynić się do ich usterek, a w konsekwencji na przestoje w produkcji i wysokie koszty prowadzenia działalności. Brak skutecznej reakcji na awarie czy problemy na produkcji mogą wpłynąć np. na pogorszenie jakości wyrabianych produktów.

Konsekwencje błędów w pracy działu utrzymania ruchu mogą mieć znaczący wpływa na pracę przedsiębiorstwa i jego zyski. Ewentualne przestoje w produkcji wynikające z błędów w dbaniu np. o maszyny, mogą przynieść ogromne straty finansowe dla całego zakładu. Warto podkreślić, że częste awarie maszyn (które wynikają z braku konserwacji czy regularnych serwisów) i konieczność modyfikowania całego procesu produkcji znacząco obniża wydajność zakładu i tym samym obniża zyski firmy.

Poszukując innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu warto odwiedzić stronę internetową Schipolska i zapoznać się z bogatym asortymentem od sprawdzonych producentów. Znajdziesz tam nie tylko nowoczesne rozwiązania dla przemysłu, ale także całą gamę części czy produktów do konserwacji niezbędnych do sprawnego utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.

Autonomiczne utrzymanie ruchu

Na czym polega autonomiczne/totalne utrzymanie ruchu? Należy wdrożyć szereg działań, które mają na celu utrzymanie maszyn i urządzeń w doskonałym stanie technicznym, a także w czystości.

Aby wdrożyć totalne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, trzeba:

  • określić program, który zapewni autonomiczną pracę działu utrzymania ruchu,
  • opracować harmonogram pracy zespołu utrzymania ruchu,
  • wyeliminować straty na stanowisku pracy (np. straty dostępności, osiągów czy jakości),
  • stale podnosić kwalifikacje specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu,
  • przygotować plan działania skupiony wokół optymalizacji prac maszyn.

Pełne utrzymanie ruchu skierowane jest na wysoką produktywność zakładu. Warto zaznaczyć, że autonomiczne utrzymanie ruchu nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Jeśli chcesz wdrożyć całkowite utrzymanie ruchu w swojej firmie, musisz pamiętać o dostosowaniu procesu do indywidualnych potrzeb zakładu. Każde przedsiębiorstwo musi opracować indywidualny plan działania, uwzględniający wymagania i problemy specyficzne dla konkretnej branży. Należy uwzględnić także sposób produkcji i wykorzystywane w procesie maszyny. Tak dokładna analiza pozwoli na skuteczne przygotowania autonomicznego utrzymania ruchu.