Strategia pracy do uszkodzenia (RTF)

Strategia RTF używana jest w przypadku maszyn o niskim stopniu krytyczności. Awarie i przestoje tychże sprzętów nie mają większego wpływu na cały proces produkcyjny bądź ogólne koszty naprawy tych maszyn są znacznie niższe niż koszty zapobiegawczych działań.

Strategie eksploatacji maszyn

Wybór odpowiednich strategii związanych z eksploatacją maszyn jest istotnym elementem prewencyjnego utrzymania ruchu. Umożliwia to znacząco obniżyć koszty utrzymania przedsiębiorstwa i zwiększyć dostępność maszyn. Świadomie wybrany oraz zaplanowany proces obsługi i zasad postępowania w odniesieniu do konkretnych elementów infrastruktury sprzętowej, ma znaczący wpływ na czynnik ekonomiczny przedsiębiorstwa. Istotne jest dokonanie podziału maszyn znajdujących się w firmie według grup krytyczności i dla każdej z nich wybrać odpowiedni sposób postępowania w celu minimalizacji ryzyka awarii. Wyróżnia się trzy grupy krytyczności:

  • wysoka krytyczność – GRUPA A,
  • średnia krytyczność – GRUPA B,
  • niska krytyczność – GRUPA C.

Gdy dla danej maszyny określimy stopień krytyczności, można wybrać jedną z kilku strategii działań wobec niej. Wśród strategii postępowania w stosunku do stopnia krytyczności najczęściej wybiera się:

  • do maszyn o wysokiej krytyczności stosujemy głównie strategię eksploatacji na podstawie stanu technicznego maszyny (CBM),
  • do maszyn o średnim stopniu krytyczności często wybierana jest strategia planowo-zapobiegawcza,
  • do maszyny o niskiej krytyczności wykorzystuje się strategię pracy do uszkodzenia (RTF).

Określenie zarówno krytyczności, jak i dobór odpowiedniej strategii pozwala na skuteczne przeciwdziałania awariom, a także prawidłowe reagowanie w trakcie ich wystąpienia. Działania te pozwalają osiągnąć realne korzyści dla przedsiębiorstwa przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i maksymalizacji wydajności procesów.

Strategia pracy do uszkodzenia RTF

Strategia RTF (Run to Failure) polega na podejmowaniu jakichkolwiek działań naprawczo-konserwacyjnych dopiero w momencie wystąpienia awarii lub innych niepożądanych zdarzeń dotyczących maszyny bądź urządzeń w przedsiębiorstwie. Podejście to opiera się na założeniu, że dopóki maszyna pracuje prawidłowo, nie trzeba jej obejmować regularną kontrolą czy konserwacją.

Strategia ta obejmuje maszyny o niskiej krytyczności. Oznacza to, że koszty związane z systematyczną kontrolą, konserwacją czy serwisem są zdecydowanie droższe niż naprawa bądź wymiana części lub maszyn w momencie uszkodzenia sprzętu. Maszyny o niskiej krytyczności to wyposażenie, które nie ma kluczowego znaczenia w łańcuchu produkcji. Zatem ewentualna awaria takowej maszyny nie spowoduje trwałych przestojów produkcji i nie spowoduje znaczących strat finansowych dla przedsiębiorstwa.

Strategia pracy do uszkodzenia RTF jest powszechnie wdrażana w firmach, które działają w oparciu o koncepcję reakcyjnego utrzymania ruchu dla infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. Niekiedy strategia ta stosowana jest nieświadomie przez firmy. Wówczas (szczególnie gdy dotyczy wszystkich maszyn i urządzeń w zakładzie) bez dokładnej analizy i oceny sytuacji ta strategia może generować znacznie wyższe koszty działalności.

Gdy decyzja o wdrożeniu RTF jest świadomie stosowana i obejmuje wybrane elementy infrastruktury technicznej, strategia ta jest częścią prewencyjnego utrzymania ruchu. Istotne, aby strategia RTF była dobrze skalkulowana i przeanalizowana – wówczas kompleksowe koszty związane z utrzymaniem ruchu są zoptymalizowane.

Warto podkreślić, że strategia pracy do uszkodzenia nie może dotyczyć całego parku maszyn. Ważna jest tu dokładna ocena stopnia krytyczności, do jakiej zalicza się daną maszynę. Jeśli sprzęt nie odgrywa kluczowej roli w całym procesie produkcji i możemy go zaliczyć do grupy C (niska krytyczność), warto rozważyć wdrożenia wobec tej maszyny strategii RTF. Wówczas realnie obniżymy koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Inwestowanie w codzienną konserwację maszyn o niskim stopniu krytyczności jest nieuzasadnione i znacząco przewyższa koszty związane z utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie. Dokładna analiza związana z krytycznością maszyn da działowi utrzymania ruchu odpowiedź, czy koszty naprawy urządzeń podczas ich ewentualnej awarii będą wyższe niż np. jej codzienna konserwacja i czyszczenie.

Jeśli szukasz odpowiednich rozwiązań do stosowania optymalnego utrzymania ruchu w swoim przedsiębiorstwie – sprawdź ofertę Schipolska. Eksperci pomogą Ci dobrać urządzenia i produkty, które w pełni będą dostosowana do potrzeb firmy w zakresie utrzymania ruchu.